Regulamin

 Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego bronsy.pl

 


 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin określa:

 • Zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepu internetowego  bronsy.pl,
 • Zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,
 • Prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego. 
 1. Bronsy to sklep internetowy, dostępny w domenie www.bronsy.pl, prowadzony przez Pośrednictwa Handlowe Krzysztof Smyrski z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Sienkiewicza 12/45 35-216, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5170374452.
 2. Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym bronsy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym bronsy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego faktura VAT bądź paragon  fiskalny. Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT jeżeli istnieje taka potrzeba.
 5. Paragon fiskalny jest dołączony do przesyłki.
 6. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

§ 2

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Cennik - zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy bronsy.pl wraz z cenami.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży towaru ze sklepem internetowym bronsy.pl.
 • Konto- utworzony w sklepie internetowym bronsy.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym bronsy.pl.
 • Regulamin - poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego bronsy.pl.,
 • Sprzedawca – Pośrednictwo Handlowe Krzysztof Smyrski o numerze NIP 5170374452
 • Umowa - Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego bronsy.pl między Klientem a Sprzedawcą.
 • Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy bronsy.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej bronsy.pl

2. W odniesieniu do osoby Klienta:

a) w przypadku osób fizycznych - Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

 

§ 3

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego bronsy.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym bronsy.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • hasło do logowania
 1. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Klient po potwierdzeniu rejestracji ma możliwość edycji swojego profilu poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach swoich danych tj. imienia oraz nazwiska.
 4. Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach ( newsletter).

 

 

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy 
§ 4

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego bronsy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego bronsy.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego bronsy.pl.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia,  dla Sprzedawcy jaki Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego bronsy.pl przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 5

 1. Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego  bronsy.pl po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. Klient zobowiązany jest podać informacje na temat:
 3. rozmiaru Towaru - jeżeli Towar jest dostępny w różnych wariantach.
 4. ilości sztuk Towaru.

3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bronsy.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

 • Oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,
 • Wybranego sposobu dostawy,
 • Wybranego sposobu płatności.

 

§ 6

 1. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego bronsy.pl w momencie złożenia zamówienia.
 2. Sklep internetowy lookinterior.pl proponuje możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w systemie „przelewy24.pl”
 3. Forma płatności w postaci „przelewy24.pl” umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Klient decydując się na taka opcję płatności automatycznie ostanie przekierowany do systemu „przelewy24.pl”.
 4. Sklep internetowy bronsy.pl proponuje możliwość dokonania dostarczenia  zakupionego towar za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie paczki.

§ 7

 1. Formularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących do określenia:
 • Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska)
 • Podania numeru telefonu Klienta,
 • Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta
 • Typu konta użytkownika- osoba prywatna/firma,
 • Adresu Klienta,
 • Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym  bronsy.pl a Klientem.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 8

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

§ 9

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów. 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 10

 1. Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta oraz w miejsce wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
 3. Termin dostawy towaru uzależniony jest od przewoźnika.
 4. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 11

 1. W sytuacji, gdy dostraczony Towar przez dostawcę ma ślady użytkowania, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.
 3. Niezaleznie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoznika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swoje roszczenia do Sprzedawcy.

 

§ 12

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie o tym informowany.
 2. W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

 

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

 

§ 13

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 14

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.
 3. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.
 4. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 15

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 16

 

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 17

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru, uzależnione od wystąpienia wady Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami.
 4. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną
 5. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu - paragon lub faktura  bądź inny  dowód zawarcia transakcji.

§ 18

 1. Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ten ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.
 2. W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 20

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on  żądanie Klienta za uzasadnione
 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:  

a. wymiany Towaru,

b. obniżenia ceny Towaru,

c. odstąpienia od umowy

4.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy Sprzedawca.

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 21

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 § 22

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2016
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl